கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு செப வாரத்தின் நிறைவு . CHRISTIAN UNITY WEEK.2020...

“அவர்கள் எங்களிடம் மிகுந்த மனிதநேயத்துடன் நடந்து கொண்டனர்” (cf.தி.பணி,28:2)

2020-01-25

Total visitors : 1721646

Latest Video

Links

Holy Bible
Sacred heart church, Iruthayapuram
© Diocese of Batticaloa, Sri Lanka. All rights reserved world wide.Developed by NSystemNetworks