மட்டக்களப்பு ,மாவட்ட கிறிஸ்தவ ஒன்றியத்தின் திருச்சபை அருட்பணியாளர்களுடனான கலந்துரையாடல்!

2020-01-14

Total visitors : 1721606

Latest Video

Links

Holy Bible
Sacred heart church, Iruthayapuram
© Diocese of Batticaloa, Sri Lanka. All rights reserved world wide.Developed by NSystemNetworks